Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR

pliantÎN PERIOADA 14 MARTIE - 17 IULIE 2022 SE VA DESFĂȘURA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELOR

Sistem inteligent de management în comuna Bogdana județul Vaslui

Sistem inteligent de management în comuna Bogdana  pentru integrarea datelor spațiale într-o soluție GIS prin PNRR/2022/c10ACȚIUNEA I.1.2Sistem inteligent de management în comuna Bogdana pentru integrarea datelor spațiale într-o soluție GIS prin PNRR/2022/c10ACȚIUNEA I.1.2


CONSILIUL LOCAL --> Consiliul Local

Atribuţii ale Consiliului Local

Consiliul Local are urmatoarele atributii:

Art. 36. - (1) Consiliul local are iniţiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea și funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăţilor comerciale și regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea și statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe și de obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale și în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia și refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile și drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale și celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar și didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale și a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări și rapoarte specifice de la primar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării și realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăște, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, orașului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum și aderarea la asociaţii naţionale și internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Vizualizari: 1037
Data creare: 09-07-2017 23:55:21

Cuvant inainte al Primarului Comunei Bogdana

Vasilica Barbu - Primarul Comunei BogdanaVa multumesc pentru ca ati ales sa utilizati si acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primaria Comunei Bogdana este mai aproape de cetatenii si oaspetii sai,

Ghidul cetăţeanului pentru situaţii de urgenţă

Pliant cutremur1Ghidul cetăţeanului pentru situaţii de urgenţă;

Lista bunurilor ce conduc la EXCLUDEREA acordării AJUTORULUI SOCIAL și a Ajutorului de încălzi

Lista bunurilor ce conduc la EXCLUDEREA acordării AJUTORULUI SOCIAL și a Ajutorului de încălzire!

Draft - dezbatere publică

Dezbaterea publică a draftului privind ”Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bogdana, județul Vaslui pentru perioada 2021-2027”.

ACORDARE AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE LOCUINȚĂ ȘI SUPLIMENT DE ENERGIE ANUL 2021

Vă supunem atenției dumneavoastră Legea 226/ 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, H.G. 1073/2021 și Anexele privind normele metodologice de aplicare.

HOTĂRÂREA nr. 5 a CJSU Vaslui

HOTĂRÂREA nr. 5 privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul județului Vaslui